FAQ

Veelgestelde vragen

Verkoop

Nee. De verkoper bepaalt samen met de verkopend makelaar met wie hij in onderhandeling gaat.

U bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op uw bod door een tegenbod te doen of expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn. Bij vermelding door de verkopend makelaar dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken, bent u (nog) niet in onderhandeling.

Door de Hoge Raad is bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper is niet verplicht de woning aan u te verkopen. Ook bij het bieden van de vraagprijs kan de verkoper beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of door zijn verkopend makelaar een tegenbod laat doen.

Ja. Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. De verkopend makelaar zal vaak wel de belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of onderhandelingen gaande zijn. Over de hoogte van de biedingen zal de makelaar geen uitspraken over doen.

Ja, de verkoper mag altijd besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Als potentiële koper heeft u tijdens de onderhandelingen ook het recht uw bod te verlagen . Uw eerdere bod vervalt namelijk zodra de verkopende partij een tegenbod doet.

Ja, dat mag. Soms is het moeilijk te bepalen wie de beste koper is, omdat er veel belangstellenden zijn die de vraagprijs bieden of benaderen. De verkoper kan op dat moment, op advies van zijn makelaar, besluiten de biedingsprocedure te wijzigen. Er kan gekozen worden voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Deze procedure biedt alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. Uiteraard dient de makelaar eventueel eerder gedane toezeggingen of afspraken eerst na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.

In overleg met de verkopend makelaar bepaalt de verkoper voor welke prijs hij zijn woning wil verkopen. De makelaar geeft hierin alleen zijn advies. De koper kan ten alle tijden onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

Bij vrij op naam komen de kosten voor het overdragen van de woning voor rekening van de verkoper. Denk hierbij aan de overdrachtsbelasting en notariskosten. De notariskosten voor het vestigen van een hypotheek vallen hier niet onder en zijn voor rekening van de koper.

V.o.n. komt vaak voor bij te koop aangeboden nieuwbouwwoningen. Het is belangrijk vooraf altijd duidelijk te informeren welke kosten voor rekening van wie is. Zo voorkomt u dat u achteraf voor verrassingen komt te staan.

a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Zo’n optie is gebruikelijk bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Bij een bestaande woning niet.

b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. Hier wordt met ‘optie’ bedoeld dat er bepaalde afspraken zijn gemaakt tussen een verkopend makelaar en een geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Dit kan bijvoorbeeld de toezegging zijn dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. Deze tijd kan de koper gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de woning. Aan andere geïnteresseerde partijen zal de makelaar in deze periode aangeven dat er op de woning een optie rust. Een optie is niet opeisbaar. In overleg met de makelaar beslist de verkoper of dergelijke opties worden gegeven.

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken: onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken, dan wordt door de notaris de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst. Indien de woning zich buiten Amsterdam begeeft, worden deze afspraken door de verkopend makelaar vastgelegd in de koopovereenkomst. In Amsterdam geldt namelijk het ‘Amsterdams model’ waarbij de koopovereenkomst niet door de makelaar, maar door de notaris wordt opgesteld. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand.

De ontbindende voorwaarden zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt. Indien u deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan dient u dit mee te nemen in de onderhandelingen. U krijgt als koper namelijk niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt, moeten koper en verkoper het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden.
 
 Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:
1. Financieringsvoorbehoud.
2. Geen huisvestingsvergunning.
3. Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
4. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
5. No-Risk clausule.
 
Pas op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend komt de koop tot stand. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste wat voort vloeit uit de Wet Koop onroerende zaak. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is niet voldoende. Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt de wettelijke bedenktijd voor de particuliere koper in werking. Binnen deze tijd kun u als koper alsnog afzien van de koop zonder opgaaf van reden. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij er ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

De drie dagen bedenktijd zijn wettelijk vastgesteld en houdt in dat u als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De drie dagen bedenktijd kan langer duren als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Over de regels die hiervoor zijn opgesteld kan de makelaar u over informeren en precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

Waarts Makelaars heeft Algemene Consumentenvoorwaarden voor consumenten en professionele opdrachtgevers. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar via de makelaar en worden overhandigd voordat een opdracht tot dienstverlening wordt aangegaan.

Nee, deze kosten vallen hier niet onder. Onder ‘kosten koper’ vallen:
a) Overdrachtsbelasting.
b) Notariskosten.

Onder notariskosten vallen onder andere kosten voor het opmaken van het voorlopig koopcontract (indien deze door de notaris wordt opgesteld), de leveringsakte en het inschrijven van de leveringsakte in het Kadaster.
Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte.

Indien een koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor
deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. De kosten van de verkopend
makelaar zijn voor rekening van de verkoper. Deze kosten worden over het algemeen
verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt.

Nee. De verkopend makelaar adviseert de verkoper tijdens het verkoopproces en vertegenwoordigt diens belangen. Het is de verkopend makelaar niet toegestaan om tegelijkertijd uw belangen te behartigen. Indien u begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, is het verstandig zelf een aankopend makelaar in te schakelen.

De tarieven die Waarts Makelaars hanteert, is afhankelijk van de samenstelling van het dienstenpakket wat wordt afgenomen. Tijdens een vrijblijvend gesprek nemen wij dit graag met u door. Het is mogelijk om een afspraak via het contactformulier te maken of door te bellen naar 020 – 49 67906.

Vanaf 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen en appartementen. Bij sommige woningen is een energielabel niet verplicht. Bijvoorbeeld bij een beschermd monument volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.

Het energielabel voor woningen geeft met klassen en kleuren een indicatie hoe energiezuinig een woning is. Vanaf 1 januari 2015 wordt er toegezien op de naleving van het hebben van o.a. een energielabel bij de eigendomsoverdracht. Bij het leveren van een woning zonder een definitief energielabel kan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een sanctie aan de verkoper worden opgelegd. Dat kan gaan om een boete van maximaal €405,- of om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen. Deze wettelijke verplichting is niet uit te sluiten in een koopovereenkomst. Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

 

Aankoop

Een aankoopmakelaar behartigt alleen de belangen van de koper en een verkoopmakelaar alleen die van de verkoper. Een makelaar werkt nooit voor beide partijen tegelijk.

De verkoopmakelaar behartigt alleen de belangen van de verkoper en zal u niet helpen bij het te volgen onderhandelingstraject. U doet er goed aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. Onze aankoopmakelaar is deskundig, heeft kennis van de plaatselijke markt en behartigt úw belangen.

Het inschakelen van onze aankoopmakelaar kan u in de meeste gevallen vele voordelen bieden. Door onze deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart onze aankoopmakelaar u duizenden euro’s, tijd en problemen. De kosten die u betaald voor een eigen makelaar verdient u terug in:

– een lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren;

– inzicht in de waarde van de woning;

– essentiële informatie over de woning, zoals: erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (moet er wel of niet bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke omschrijving), bestemmingsplan e.d.;

– het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, transportdatum etcetera;

– tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken.

Bij Waarts Makelaars bieden wij verschillende dienstenpakketten aan. Met de dienst Aankoop op afstand is het mogelijk om zelf de bezichtigingen te doen. De aankoopmakelaar zal onder andere een waarde-indicatie geven en een biedingsstrategie met u overleggen. Bij deze dienst doet u zelf de onderhandelingen.

Echter zijn wij bij Waarts Makelaars van mening dat het juist wél van belang is om als makelaar mee te gaan tijdens de bezichtiging. Op basis van de bevindingen tijdens de bezichtiging is dit juist het moment waarop de makelaar u kan vertellen of het verstandig is de woning wel of niet te kopen.

Indien u graag wilt dat de makelaar namens u onderhandelt, is dit mogelijk bij de diensten Aankoop eenmalig en Aankoopbegeleiding volledig. De makelaar gaat mee naar de bezichtigingen, doet onder andere een technische en juridische check en onderhandelt namens u.

Dat is altijd mogelijk. Als het huis u bevalt, neemt u contact op met uw aankoopmakelaar om een afspraak te maken voor een tweede bezichtiging. Bij de tweede bezichtiging bezichtigt u het pand met uw aankoopmakelaar en de verkopend makelaar. Uw aankoopmakelaar zal vervolgens alles met betrekking tot het pand met u bespreken en gezamenlijk bepaald u het te volgen traject.

Door de Hoge Raad is bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper is niet verplicht de woning aan u te verkopen. Ook bij het bieden van de vraagprijs kan de verkoper beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of door zijn verkopend makelaar een tegenbod laat doen.

Ja, de kosten voor de aankoopmakelaar kunt u meefinancieren, echter zijn deze kosten niet aftrekbaar. Om deze kosten te kunnen meefinancieren dient de hoogte van het te verstrekken hypotheekbedrag wel toereikend te zijn.

Bij Waarts Makelaars rekent u af op de datum dat u eigenaar van de woning wordt. De te betalen courtage wordt verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt.

Nee, dit niet toegestaan. De taxatie voor de financiering kan enkel geschieden door een taxateur die onafhankelijk is. Een taxateur is onafhankelijk als deze niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt uw aankoopmakelaar wel vragen om een taxatie te regelen.

Uw aankoopmakelaar regelt dat op de dag van de overdracht een eindinspectie van de woning plaatsvindt. Samen met u gaat uw aankoopmakelaar uw nieuwe woning inspecteren. Mocht er uit de inspectie naar voren komen dat er iets niet in orde is, zal uw aankoopmakelaar actie ondernemen voordat de akte bij de notaris wordt getekend.

Tijdens deze inspectie worden ook de meterstanden voor gas, water en licht opgenomen. Indien er zich problemen voordoen, nadat u de sleutels van uw nieuwe woning heeft ontvangen, dan kunt u altijd terecht bij uw aankoopmakelaar. Indien nodig zal uw aankoopmakelaar contact opnemen met de verkopende partij en de problemen voor u trachten op te lossen.

Verhuur

Waarts Makelaars hanteert vier huurcontract modellen voor de verhuur van zelfstandige woonruimtes:

 

– Model A: de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd;

– Model B: de huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een maximale duur van 24 maanden;

– Model C: de huurovereenkomst op grond van een Diplomatenclausule (verhuurder gaat na afloop van de huurperiode de woning zelf bewonen);

– Model D: verhuur op grond van de Leegstandwet (tijdelijk verhuur van een woning in de periode dat de woning te koop staat).

Als verhuurder is het met gegronde reden(en) mogelijk om de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegging dient door middel van een aangetekende brief of een deurwaardersexploot gedaan te worden met vermelding van de reden(en) en opzegtermijn. De opzegtermijn is minimaal 3 maanden met een maximum van 6 maanden, afhankelijk van hoelang de huurder in het gehuurde woning heeft gewoond.  Op de minimum van 3 maanden komt 1 maand bij voor elk jaar dat de huurder de woning heeft bewoond, met een maximum van 6 maanden totaal.

 

Indien er per contract een minimale eerste huurtermijn afgesproken is, kan hier niet van worden afgeweken. In deze periode is het als verhuurder of huurder niet mogelijk om de huur op te zeggen.

 

Redenen als verhuurder om de huur op te zeggen:

– Huurder loopt achter met de huurbetalingen;

– Huurder veroorzaakt overlast in de huurwoning;

– Verhuurder wil op grond van de diplomatenclausule de woning zelf bewonen;

– Verhuurder heeft woning zelf nodig;

– Huurder is tegen wijziging huurcontract;

– Bouwplannen op plek van de woning.

De opzegtermijn voor de huurder staat gelijk aan de betalingstermijn. Wordt de huurbetaling per maand voldaan, dan geldt er een opzegtermijn van één kalendermaand. Indien de huur per 2 maanden wordt voldaan, dan geldt er een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Hiervan kan niet bij contract worden afgeweken.

 

Indien er per contract een minimale eerste huurtermijn afgesproken is, kan hier niet van worden afgeweken. In deze periode is het als verhuurder of huurder niet mogelijk om de huur op te zeggen.

Het is de verhuurder toegestaan om, naast de ter beschikking stelling van de woonruimte, alle vormen van service verleent aan de huurder te benoemen in de huurovereenkomst. Denk hierbij aan de levering van energie, (warm) water, kabeltelevisie, internetdiensten, meubilering, stoffering, etc.

In de servicekosten mogen alleen de werkelijke kosten staan die de verhuurder heeft. Deze kosten worden doorberekend aan de huurder. In geval van VVE-kosten mag alleen dat deel aan de huurder worden belast waar de huurder ook daadwerkelijk zelf gebruik van maakt, zoals lift kosten, schoonmaken algemene ruimtes, glasbewassing, etc.

Woningen met een aanvangshuurprijs (kale huurprijs) van meer dan € 763,47 per maand en minimaal 141 punten mogen in de vrije sector verhuurd worden. Deze woningen zijn geliberaliseerd. Het woningwaarderingsstelsel, ook wel puntenstelsel geheten, is niet van toepassing en de Huurcommissie is niet bevoegd over de huurprijs te oordelen.

 

Echter behoudt de huurder altijd het recht om binnen zes maanden, na aanvang van de huurovereenkomst, de Huurcommissie te verzoeken te bepalen hoeveel punten de woning waard is. Als de Huurcommissie vaststelt dat de woning minder dan 141 punten waard is, wordt het puntenstelsel toch van toepassing. De huurprijs zal vanaf de aanvang van de huurovereenkomst door de Huurcommissie worden vastgesteld op de bij het puntental behorende huurprijs van de woning.

 

Er geldt een afwijkende termijn voor een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, Model B. Bij die overeenkomst heeft de huurder tot zes maanden na afloop van de huurovereenkomst de tijd om een procedure bij de Huurcommissie te starten voor de toetsing van de aanvangshuurprijs.

 

Indien de woning minder dan 141 punten waard is en de huurder verzuimt om binnen de hiervoor bedoelde termijn naar de Huurcommissie te gaan, is de woning voor deze huurder geliberaliseerd, indien de overeengekomen huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt.

Als woningeigenaar moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om uw woning te verhuren:

 

– Volgens het puntensysteem berekent u hoeveel huur u maximaal mag vragen.

– Heeft uw woning minder dan 141 punten dan valt uw woning in de sociale sector en moet u zich houden aan de maximale huurprijs, behorende bij het aantal punten. Wilt u in de vrije sector verhuren dan kunt u bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te treffen veel punten krijgen door de verbetering van uw energielabel.

– Heeft uw woning 141 punten of meer dan betreft het een geliberaliseerde woning en mag u zelf bepalen hoeveel huur u vraagt.

– Bij verhuur in de sociale sector (kale huur < € 763,47: prijspeil 2022) kan de gemeente extra voorwaarden stellen, zoals geen leegstand langer dan 6 maanden of enkel verhuur met een huisvestingsvergunning.

Bij het verhuren van een zelfstandige woning in de sociale sector kan het nodig zijn dat een huurder een huisvestingsvergunning krijgt. Dit geldt vooral in de gemeentes waar een groot gebrek aan sociale huurwoningen bestaat.

Verhuurt u zonder huisvestingsvergunning? Dan loopt u het risico op een boete voor woonfraude.

Sommige verzekeringsmaatschappijen staan tijdelijk verhuur niet toe. Het is belangrijk om vooraf de voorwaarden van uw verzekering te checken.

Bij gemeubileerd verhuur heeft u een inventaris verzekering nodig. Een inboedelverzekering is meestal niet geldig bij verhuur, omdat deze op uw eigen naam is afgesloten.

Uw woning verhuren heeft gevolgen voor uw hypotheekrente aftrek. De woning valt tijdens de verhuur namelijk in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen). Hierdoor is hypotheekrente aftrek niet meer mogelijk. U betaalt vervolgens vermogensbelasting over de huuropbrengsten en de waarde van de woning. U heeft weer recht op hypotheekrenteaftrek als u na de verhuur periode weer zelf in de woning gaat wonen, mits u niet langer dan 5 jaar verhuurd heeft. Bij langer dan 5 jaar verhuren vervalt het recht op hypotheekrente aftrek.

Gemeente Amsterdam en Rotterdam hebben beleidsregels opgesteld die verhuur aan woningdelers ernstig beperken. Sinds 1 januari 2020 mogen maximaal 2 woningdelers samen een huis huren indien de verhuurder geen omzettingsvergunning heeft. Bij het verhuren aan 3 of meer personen zonder omzettingsvergunning loopt u het risico op een hoge boete.

 

In gemeente Amsterdam en Rotterdam is er sprake van woningdelen als een woning wordt bewoond door meer dan één huishouden. Onder een huishouden verstaat de gemeente een alleenstaande dan wel twee (volwassen) personen met of zonder kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren. Er is sprake van gewone bewoning indien een woning wordt bewoond door twee personen ongeacht hun onderlinge relatie of juist de afwezigheid daarvan. Vanaf drie personen, niet zijnde ouders met kinderen, is er sprake van woningdelen.

 

De omzettingsvergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. U dient kamersgewijs te gaan verhuren en iedere huurder een individueel huurcontract te geven. Het verhuren van een losse kamer heeft onvoldoende punten om in de vrije sector te verhuren. U bent met kamerverhuur dus gebonden aan het puntenstelsel, waardoor huurders naar de huurcommissie kunnen stappen om de huur te laten verlagen als u een te hoge huur vraagt.

Ja, is het verplicht om een definitief energielabel te overhandigen aan een nieuwe huurder bij verhuur van een woonruimte. Deze verplichting geldt overigens alleen bij verhuur van gehele woningen. Bij verhuur van een losse kamer, een studentenkamer of een monumentenwoning gelden andere regels en is een energielabel niet verplicht. 

 

Met een energielabel kan de huurder zien hoe energiezuinig de woning is. De verhuurder riskeert een boete als de huurder bij aanvang van de huur geen definitief energielabel overhandigt heeft gekregen. De boete bedraagt voor particuliere verhuurders € 435,00 en voor bedrijven € 870,00.

De meeste verhuurders verhogen op 1 juli de huurprijs. Van deze datum mag worden afgeweken, zolang maximaal 1 x per 12 maanden een huurverhoging plaatsvindt. De huurverhoging wordt alleen berekend over de huur en niet over bijkomende leveringen zoals gas, water en licht.

In de sociale sector wordt door de overheid bepaalt wat de maximale huurverhoging mag zijn gebaseerd op het inkomen van de huurder. In de vrije sector gelden andere regels en mag de verhuurder tot op zekere hoogte zelf de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging bepalen. Dit is afhankelijk van de bepaling opgenomen in de huurovereenkomst en hiervan zijn de volgende opties mogelijk:

 

– Een indexeringsclausule waarbij de huur jaarlijks wordt verhoogd met een percentage dat is af te leiden uit de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huur gaat omhoog met het landelijk gemiddelde prijsontwikkeling.

 

– Een opslagpercentage; de huur gaat omhoog met het prijsindexcijfer voor consumenten (CPI) plus een opslagpercentage. Per 2021 geldt dat de huur in de vrije sector maximaal met inflatie + 1% mag worden verhoogd. In de sociale sector worden de huren zelfs bevroren.

 

– Een markthuurbepaling is een bepaling in de huurovereenkomst waardoor het toegestaan is de huur na een paar jaar in één keer fors te verhogen. De huur wordt op deze manier in lijn gebracht met de marktconforme huur van vergelijkbare woningen. Bij het hanteren van deze clausule moet de verhuurder de huurverhoging onderbouwen op basis van vergelijkbare woningen in de buurt.

 

– Geen clausule voor huurverhogingen opgenomen; de verhuurder mag elke huurverhoging voorstellen. De huurder hoeft niet met de voorgestelde huurverhoging akkoord te gaan. De verhuurder kan dan naar de rechter gaan. Acht de rechter de huurverhoging toch redelijk dan krijgt de huurder de optie om de nieuwe huurprijs maandelijks te betalen of beëindiging van de huurovereenkomst door de rechter.

In een huurovereenkomst met een ‘all-in huurprijs’ zijn bijkomende leveringen en diensten (servicekosten) in de huurprijs begrepen. Bij Waarts Makelaars raden wij het opstellen van een huurovereenkomst met een ‘all-in huurprijs’ echter af. De huurder kan mogelijk een forse huurverlaging bewerkstelligen door de huurcommissie te verzoeken alsnog een splitsing te maken in de kale huurprijs en de servicekosten. De huurcommissie stelt in dit geval de (kale) huurprijs op 55% van de maximale huurprijsgrens voor de woning ook als de woning voldoende punten heeft om in de vrije sector te worden verhuurt.

Beheer

Bij Waarts Makelaars betaalt u voor beheer geen courtage maar een vast bedrag per maand waarvoor wij alle werkzaamheden die bij beheren hoort uit handen nemen. Naast onze scherpe prijzen beschikken wij over een uitstekend netwerk van partijen die gespecialiseerd zijn in verschillende aspecten van het vastgoed onderhoud en kunnen wij hierdoor snel schakelen. Verder zit u bij ons niet vast aan lange contracten, bieden wij 24 uur service bij noodsituaties en hebben wij persoonlijk contact met de huurders.

Wij bieden diverse pakketten voor beheer: financieel-, technisch- en fullservice beheer. Bij Waarts Makelaars komen wij graag in contact om te kijken wat het beste past bij u, uw situatie en wensen. Bij meerdere eenheden kunnen wij gezamenlijk kijken naar de voordelen die voor u gelden. Tijdens een vrijblijvend gesprek informeren wij u hier graag meer over. 

Het financieel overzicht wordt maandelijks opgesteld en kan middels de vastgoedbeheer app worden ingezien, gedownload en geprint.

Heeft u overige vragen of ontbreekt er informatie op onze website?
Mail of bel ons en wij voorzien u van de extra informatie.
Mail naar  info@waartsmakelaars.nl of bel 020 49 67 906.

 

logo

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Contactinformatie

Waarts Makelaars
Julius Pergerstraat 17
1087 KN Amsterdam

× Hoe kan ik je helpen?