markus_winkler_uY6W_4UiB7E_unsplash-compress1
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden koop- en huurcontracten

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten koopcontracten/ koopovereenkomsten en huurcontracten/huurovereenkomsten opstellen van Waarts Makelaars. Door gebruik van een of meerdere van deze diensten accepteert u deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten/overeenkomst tussen Waarts Makelaars en een Wederpartij waarop Waarts Makelaars deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Waarts Makelaars voor de uitvoering waarvan door Waarts Makelaars derden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Waarts Makelaars en zijn directie.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Waarts Makelaars en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
1.7 Indien Waarts Makelaars niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Wederpartij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.8 Met het aangaan van een overeenkomst/aanvraag van een dienst staat de Wederpartij ervoor in dat hij handelingsbekwaam is en gerechtigd om overeenkomsten aan te gaan.

ARTIKEL 2. DOCUMENTEN OPSTELLEN

2.1 De Wederpartij garandeert de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en draagt de volle en volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit onjuist of te laat verstrekte gegevens. De extra kosten en/of het extra honorarium zijn voor rekening van de Wederpartij indien dit voortvloeit uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst en de extra kosten en/of het extra honorarium is ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van de Wederpartij.
2.2 De Wederpartij is te allen tijde gehouden alle gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het op een goede manier uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gevraagde vorm en wijze aan Waarts Makelaars ter beschikking te stellen. Waarts Makelaars mag de uitvoering van de opdracht opschorten tot het moment dat de Wederpartij en tevens gebruiker van de maatwerk dienst aan deze verplichting heeft voldaan.
2.3 Als Waarts Makelaars (aanvullende) informatie heeft verzocht van de Wederpartij om de overeenkomst op de afgesproken wijze uit te voeren, geldt in beginsel een termijn van maximaal vijf werkdagen om de verzochte informatie aan te leveren. De Wederpartij en Waarts Makelaars kunnen hier in onderling schriftelijk overleg van afwijken, indien het bijvoorbeeld een spoedopdracht betreft. In alle gevallen dient de Wederpartij de gevraagde informatie of bescheiden, zo snel als mogelijk, aan te leveren.
2.4 De Wederpartij kan een koopcontract/huurcontract laten opstellen door vooraf opgestelde vragen te beantwoorden en zo dit document laten opstellen dat is toegespitst op hun situatie.
2.5 De opgestelde documenten zijn te downloaden (in Word, PDF) en worden via de e-mail verzonden of beschikbaar gesteld via het platform voor het digitaal ondertekenen van de documenten. Welke optie(s) ter beschikking worden gesteld is afhankelijk van het gekozen en betaalde pakket.

ARTIKEL 3. CONTRACTDUUR, LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst tussen Waarts Makelaars en de Wederpartij wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, maar slechts een richtlijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Waarts Makelaars derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Waarts Makelaars dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Waarts Makelaars zal nimmer tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn bij leveringen later geleverd als eerder overeengekomen.
3.3 Indien Waarts Makelaars gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Waarts Makelaars ter beschikking heeft gesteld.
3.4 Levering geschiedt af bedrijf van Waarts Makelaars. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Waarts Makelaars gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
3.5 Waarts Makelaars heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Waarts Makelaars is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van derden.
3.6 De overeenkomst kan tussentijds gewijzigd worden indien de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd ten opzichte van het moment waarop de overeenkomst werd aangegaan, dat voortzetting ervan in redelijkheid niet van een van de partijen gevraagd kan worden. Waarts Makelaars en de Wederpartij zullen dit altijd eerst in onderling overleg bespreken en naar een oplossing zoeken die het meest in de buurt komt van de initiële afspraken.
3.7 Bij de uitvoering van de werkzaamheden baseert Waarts Makelaars zich op de door de Wederpartij geleverde informatie en gegevens. De Wederpartij dient Waarts Makelaars onmiddellijk te informeren over feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang (kunnen) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
3.8 Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van de Wederpartij, zal daaruit voortvloeiend meerwerk bij de Wederpartij in rekening worden gebracht.
3.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Waarts Makelaars zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.10 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Waarts Makelaars gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Waarts Makelaars bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Waarts Makelaars op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Waarts Makelaars een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief, kwantitatief of juridisch opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.11 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Waarts Makelaars gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Waarts Makelaars daardoor direct of indirect ontstaan.
3.12 Indien Waarts Makelaars met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Waarts Makelaars niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

ARTIKEL 4. OPSCHORTINGEN, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Waarts Makelaars is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Waarts Makelaars ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; – de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Waarts Makelaars kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Waarts Makelaars gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Voorts is Waarts Makelaars bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Waarts Makelaars kan worden gevergd.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Waarts Makelaars op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Waarts Makelaars de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Indien Waarts Makelaars tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5. Indien de Wederpartij met instemming van de Waarts Makelaars de overeenkomst ontbindt is de Wederpartij verplicht alle door de Waarts Makelaars bestelde, eventueel nog af te nemen, documentatie tegen de door de Waarts Makelaars betaalde prijs af te nemen en de Waarts Makelaars voorts schadeloos te stellen tegen betaling van 50% van het factuurbedrag. Bovendien zal de Wederpartij de uit de annulering voortvloeiende kosten vergoeden aan Waarts Makelaars.
4.6 Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Waarts Makelaars gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

ARTIKEL 5. OVERMACHT

5.1 De Wederpartij dient eventueel ter beschikking gestelde (concept) koopcontracten/huurcontracten zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
5.2 Goedkeuring van het (concept) koopcontract/huurcontract door de Wederpartij geldt als erkenning en akkoord dat het (concept) koopcontract/huurcontract als definitief aangeleverd kan worden.
5.3 Indien de Wederpartij niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.
5.4 Waarts Makelaars is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.5 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Waarts Makelaars geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Waarts Makelaars niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Waarts Makelaars of van derden daaronder begrepen. Waarts Makelaars heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Waarts Makelaars zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.6 Waarts Makelaars kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

ARTIKEL 6 – ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

6.1 Waarts Makelaars biedt de Wederpartij de mogelijkheid om gebruik te maken van de service om een koopcontract/huurcontract digitaal te laten ondertekenen. Deze service stelt de Wederpartij in staat om elk document te ondertekenen dat hij via het platform van Waarts Makelaars heeft laten opstellen en ter ondertekening te versturen naar de andere partij (wanneer van toepassing).
6.2 Nadat het koopcontract/huurcontract elektronisch is ondertekend, is het niet meer mogelijk om het opgestelde document te (laten) bewerken. Wanneer van toepassing stuurt Waarts Makelaars via het platform van digitaal ondertekenen een e-mail naar de andere contractspartij om het document te ondertekenen. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om een correct e-mailadres van de andere contractspartij te verschaffen.
6.3 De andere contractspartij kan het document alleen inzien en ondertekenen. Hij kan het niet aanpassen. De andere contractspartij kan ervoor kiezen om het document niet te tekenen indien hij het niet eens is met de bepalingen in het document of wel te tekenen indien hij het er mee eens is.
6.4 De Wederpartij kan zijn verzoek aan de andere contractspartij om te tekenen intrekken zolang de andere contractspartij het document niet heeft ondertekend. Zodra de andere contractspartij ervoor heeft gekozen om te tekenen, wordt zijn handtekening onder het document gezet en zijn beide partijen eraan gebonden. Een kopie van het volledig ondertekende document (vergrendeld en voorzien van datum) wordt door Waarts Makelaars opgeslagen en is toegankelijk op verzoek van de Wederpartij of andere contractspartij.
6.5 Bij deze service wordt gebruik gemaakt van een externe aanbieder, die de elektronische handtekening kwalificeert als een geavanceerde elektronische handtekening of gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze service voldoet aan zowel de Amerikaanse ESIGN- en UETA-wetgeving als de eIDAS-verordening van de EU. Voor elke overeenkomst genereren en bewaren zij automatisch een uitgebreide audittrail.

ARTIKEL 7. BETALING EN BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 De op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
7.2 Waarts Makelaars behoudt zich het recht voor om de prijzen voor producten te wijzigen. Voor bestellingen van opdrachten en/of documenten gelden de prijzen van het moment van bestelling.
7.3 Betaling dient direct bij bestelling te geschieden middels de op de website beschikbaar gestelde betaalmogelijkheden via iDEAL en in euro’s.
7.4 In geval van meerwerk wat achteraf wordt aangegeven, dient de factuur bij vooruitbetaling te worden voldaan, alvorens er wordt overgegaan tot de werkzaamheden die het meerwerk beslaat. in de valuta waarin is gefactureerd. Er kan als volgt worden betaald:
- Betaling via iDEAL
- Vooraf overmaken
- Betalen via factuur
Indien de Wederpartij heeft gekozen voor 'betalen via factuur', dient de betaling uiterlijk 14 dagen nadat de Wederpartij de opdracht heeft verstrekt door Waarts Makelaars te zijn ontvangen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.5 Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en de Wederpartij de daaruit voortvloeiende kosten niet heeft voldaan, is hij onverwijld in verzuim. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - zijn voor rekening van de Wederpartij.
7.6 Waarts Makelaars heeft retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Wederpartij alle gevorderde bedragen heeft voldaan aan Waarts Makelaars. Eventuele schade opgelopen door de Wederpartij, omdat hij niet of niet tijdig kon beschikken over de eerder genoemde gegevens en bescheiden vanwege het retentierecht zijn voor rekening en risico van Wederpartij.

ARTIKEL 8. GEHEIMHOUDING

8.1 Waarts Makelaars is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. De geheimhouding omvat alle informatie van vertrouwelijke aard die de Wederpartij ter beschikking heeft gesteld en de door de verwerking van die informatie verkregen resultaten. De geheimhouding geldt niet in de situatie dat Waarts Makelaars een meldingsplicht heeft voortvloeiend uit de Wwft en andere van toepassing zijnde wetgeving op basis waarvan Waarts Makelaars gehouden is informatie te verstrekken.
8.2 Waarts Makelaars is niet gerechtigd de van de Wederpartij verkregen informatie voor een ander doel aan te wenden dan waarvoor die werd verkregen. Een uitzondering op deze regel is de situatie waarin Waarts Makelaars voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij de stukken van belang kunnen zijn.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indien Waarts Makelaars aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De onderstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Waarts Makelaars of haar ondergeschikten.
9.2 Waarts Makelaars is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Waarts Makelaars is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Waarts Makelaars behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en de Wederpartij aansprakelijk te stellen voor hieruit voortvloeiende schade.
9.3 Waarts Makelaars is niet betrokken bij de relatie tussen de Wederpartij en een andere betrokkene (koper van een woning).
9.4 Waarts Makelaars is in geen geval verplicht om alle vragen van de Wederpartij te beantwoorden.
9.5 Indien Waarts Makelaars aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Waarts Makelaars in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Waarts Makelaars niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Waarts Makelaars beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de geleverde dienst, althans voor dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.6 Waarts Makelaars is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Waarts Makelaars aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Waarts Makelaars toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
9.8 Waarts Makelaars is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.9 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Waarts Makelaars, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is of is overeengekomen dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Zowel Waarts Makelaars als alle andere personen die in opdracht van Waarts Makelaars werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden aan de opdracht en niet persoonlijk aansprakelijk.
9.10 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat een opdracht ten onrechte is geweigerd en daaruit schade ontstaat.
9.11 De door Waarts Makelaars uitgevoerde werkzaamheden zijn uitsluitend ten behoeve van de Wederpartij en tevens gebruiker van de dienst/diensten. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen, aan de wijze waarop die verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
9.12 Waarts Makelaars heeft te allen tijde het recht om, voor zover mogelijk, de schade van de Wederparij van de dienst/diensten ongedaan te maken of te beperken.

ARTIKEL 10. VRIJWARING

10.1 De Wederpartij vrijwaart Waarts Makelaars voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Waarts Makelaars toerekenbaar is.
10.2 Indien Waarts Makelaars uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Waarts Makelaars zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Waarts Makelaars, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Waarts Makelaars en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1 De Wederpartij garandeert dat al hetgeen zij aan Waarts Makelaars hebben aangeleverd niet in strijd is met de wet, noch dat er intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het hetgeen zij aan Waarts Makelaars hebben aangeleverd.
11.2 Het is de Wederpartij en tevens gebruiker van de dienst/diensten van Waarts Makelaars enkel toegestaan om stukken van Waarts Makelaars openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen indien dit gebruik uit de overeenkomst voortvloeit. Tot die stukken worden in ieder geval gerekend; offertes, facturen, de inhoud van adviezen, opinies of andere (al dan niet schriftelijke) uitingen, overeenkomsten en andere werken die door Waarts Makelaars zijn opgesteld. Waarts Makelaars behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor op de genoemde stukken. Die stukken mogen nimmer worden gekopieerd, verstrekt aan derden of getoond/gebruikt voor openbare uitingen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Waarts Makelaars. Indien zulks geval zich voordoet, heeft Waarts Makelaars het recht om de hierdoor geleden schade op de Wederpartij te verhalen.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Waarts Makelaars partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht het land van herkomst van de Wederpartij of het land vanaf waar Wederpartij zich toegang tot de website heeft verschaft.
12.2 De rechter in de vestigingsplaats van Waarts Makelaars is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Waarts Makelaars het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3 Eventuele geschillen die uit de gebruiksvoorwaarden voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank naar keuze van Waarts Makelaars.
12.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 13. AFKOELINGSPERIODE

13.1 De Wederpartij en tevens gebruiker van de dienst heeft niet de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode op te zeggen en/of het geld terug te vragen. De dienstverlening is immers persoonlijk en speciaal gericht op de wensen van de Wederpartij. Op verzoek van de Wederpartij wordt door de makelaar of medewerker van Waarts Makelaars gericht juridisch advies gegeven en/of worden er documenten op maat gemaakt.

ARTIKEL 14. KLACHTEN

14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen door de Wederpartij binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft aan Waarts Makelaars kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Wederpartij geacht de verrichte werkzaamheden en/of de facturen te hebben geaccepteerd.
14.2 De betalingsverplichting van de Wederpartij wordt niet opgeschort doordat hij een klacht heeft ingediend.
14.3 Als de klacht terecht blijkt te zijn, kan Waarts Makelaars kiezen uit 1 van de volgende opties:
- het in rekening gebrachte tarief aanpassen
- de afgekeurde werkzaamheden kosteloos aanpassen of opnieuw verrichten
- de opdracht (gedeeltelijk) niet meer uitvoeren tegen een evenredige restitutie van het reeds door de Wederpartij betaalde tarief
14.4 Als het niet meer mogelijk of zinvol is om een keuze te maken uit 1 van de bovenstaande opties, kan Waarts Makelaars slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde over de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden.

logo

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Contactinformatie

Waarts Makelaars
Julius Pergerstraat 17
1087 KN Amsterdam

× Hoe kan ik je helpen?